Privacyverklaring

Stichting Groot Hart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Stichting Groot Hart verwerkt je persoonsgegevens omdat je je hebt aangemeld of bent aangemeld om deel te nemen aan een van de activiteiten van onze stichting. Jijzelf of de aanmelder heeft deze gegevens zelf aan ons verstrekt ten behoeve van voorgaande doelstelling. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam gezinsleden en zieke kind
 • Ziekte/ aandoening van het zieke kind
 • Lengte
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Quit Claim, getekend bij deelname aan een evenement
 • Beeldmateriaal van deelname aan onze evenementen, waarvoor toestemming is gegeven
 • Overige persoonsgegevens en achtergrondgegevens inclusief eventuele foto’s die je zelf actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Stichting Groot Hart verwerkt je persoonsgegevens omdat je je hebt aangemeld als vrijwilliger, coureur, leverancier, sponsor, ambassadeur of andere (samenwerkings)relatie van de Stichting. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld kunnen worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groot-hart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Daarnaast verwerken wij gegevens over de ziekte van deelnemers aan onze activiteiten. Deze gegevens zijn nodig om vast te kunnen stellen wie in aanmerking komen voor deelname en om de deelnemersgroep af te stemmen op de activiteit. Bovendien moeten wij rekening houden met de samenstelling van een groep. Zo kunnen wij bijvoorbeeld niet meerdere mensen met de aandoening CF gelijktijdig uitnodigen i.v.m. infectiegevaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Groot Hart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de aanmelding voor een van onze activiteiten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief via e-mail of andere kanalen om je te informeren over activiteiten of ander nieuws gerelateerd aan Stichting Groot Hart.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld in verband met vrijwilligerswerk.
 • Beeldmateriaal van vrijwilligers en deelnemers aan onze activiteiten kunnen door Groot Hart op onze website, social media-kanalen, nieuwsbrieven en persberichten worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Je hebt het recht om ons te vragen een bepaalde foto/ film niet te gebruiken of te verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groot Hart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Groot Hart) tussen zit. Groot Hart gebruikt  met name de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 • MailChimp, , website groot-hart.nl, Facebook en Instagram en Twitter.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groot Hart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Voor de duur van de aanmelding
  NAW gegevens, contactgegevens, ziekte, gezinssamenstelling, geboortedatum, beschikbaarheid
 • Na deelname
  NAW gegevens, contactgegevens, ziekte, gezinssamenstelling, geboortedatum, beschikbaarheid, moment van deelname en beeldmateriaal en getekende quit claim. Dit wordt bewaard ten behoeve van het bijhouden van het oud-deelnemersbestand, de verzekering en nieuwsmailing. De beschikbaarheid wordt na afloop verwijderd.
 • Vrijwilligers
  NAW gegevens, contactgegevens, rol. Gegevens worden verwijderd bij beëindiging van vrijwilliger zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groot Hart verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting verbonden aan onze kerntaken. In alle overige gevallen zullen wij jou om toestemming vragen, of gegevens anoniem met derden delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groot Hart gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groot Hart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@groot-hart.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Groot Hart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Let op:

indien je bent aangemeld bij Groot Hart en je vraagt ons om je persoonsgegevens te verwijderen, dan zal daarmee ook de aanmelding vervallen, aangezien dit onlosmakelijk verbonden is met deze persoonsgegevens en wij onze kerntaken anders niet meer kunnen invullen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groot Hart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie: info@groot-hart.nl